Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Wapnowanie gleb - dofinansowanie

Nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - programy priorytetowy NFOŚiGW 2019.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html) trwa nabór wniosków na pokrycie kosztów zakupu wapna nawozowego lub środków wapnujących dla potrzeb wapnowania użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5.
Celem Programu, który realizowany będzie  w latach 2019–2023, jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, a beneficjentami końcowymi programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Szczegółowe informacje dotyczące programu (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ogolnopolski-program-regeneracji-gleb/)
 • Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
  - do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  - do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  - do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
 • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu:
  - wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  - środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
 
Zabieg wapnowania gleb jest ważnym czynnikiem kształtującym jakość i bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego na tle specyficznych uwarunkowań glebowo - klimatycznych Polski, w których występuje wyjątkowo silna presja zakwaszająca wsparta czynnikami antropogenicznymi, głównie pochodzenia przemysłowego. Degradacja gleb wywołana zakwaszeniem, powoduje nie tylko spadek ich produkcyjności, ale przede wszystkim negatywne wymierne skutki środowiskowe, które mogą być skutecznie złagodzone w wyniku przeprowadzenia zabiegu proekologicznego jakim jest wapnowanie. Korzyści środowiskowe wynikające ze zmniejszenia zakwaszenia gleb, a tym samym poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych to:
 • zwiększenie sekwestracji węgla w glebach, która jest funkcją zwiększenia masy organicznej spowodowanej uzyskaniem lepszych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin,
 • zmniejszenie emisji związków azotu w formie gazowej, w tym gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie toksyczności i mobilność metali ciężkich w glebach, a tym samym zmniejszenie ryzyka włączenia ich do łańcucha pokarmowego, a także przemieszczania do wód powierzchniowych i podziemnych,
 • zmniejszenie emisji biogenów do wód powierzchniowych i podziemnych, co skutkuje poprawą ich jakości,
 • zmniejszenie toksyczności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, poprzez zmianę niekorzystnego kierunku ich przemian prowadzących do powstania wysoce kancerogennych form,
 • zwiększenie zdolności gleb do retencjonowania wody, w wyniku poprawy ich struktury.