Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Aglomeracja = kanalizacja… czyli powrót do Sławojki

Do 31 grudnia 2020 roku wszystkie aglomeracje w Polsce przeszły proces wyznaczenia nowej lub likwidacji „starej” aglomeracji. Proces był trudny i wymagał znacznego zaangażowania zarówno ze strony samorządów, jak i organów uzgadniających projekty aglomeracji. Wspierając gminy w tym procesie, we wrześniu 2020 roku Ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę wodną wydało PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW WYZNACZAJĄCYCH AGLOMERACJE opracowany na podstawie pytań zadanych na spotkaniach w dniach 23.07.2020 oraz 10.08.2020. Trochę późno, jak na fakt tak radykalnych zmian w interpretacji przepisów dotyczących wyznaczenia aglomeracji.
Zgodnie z poradnikiem każda aglomeracja ma spełnić 3 warunki:
·       Warunek I (wydajność oczyszczalni)
·       Warunek II (standardy oczyszczania)
·       Warunek III (wyposażenie aglomeracji)
O ile dwa pierwsze warunki są i były oczywiste. Natomiast trzeci stał się niejednokrotnie niemożliwy do spełnienia przez aglomeracje, które są w trakcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej lub planowały dalszą modernizacje i rozbudowę. Interpretacja zapisu dotyczącego obowiązku wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków narobiła sporo zamieszania i niejeden samorząd zaczął obawiać się o ewentualną konieczność zwrotu środków pozyskanych w ramach dofinansowania z UE.
Warunek III wskazuje bowiem, że wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantuje przynajmniej 98% poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% ładunku, niezebranego siecią kanalizacyjną, nie może być większe niż 2 000 RLM (1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji). Czyli w aglomeracji o liczbie RLM 100 000 tylko 2 000 mieszkańców może nie być objętych siecią kanalizacyjną.
Granice aglomeracji powinno wyznaczać się uwzględniając zasięg systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej, a wyznaczenie aglomeracji nie ma na celu uzbrajania działek pod przyszłe inwestycje i zabudowę mieszkaniową. Infrastruktura takich terenów powinna być finansowana ze środków własnych gmin, deweloperów lub inwestorów. Główną ideą przekazaną w poradniku jest stwierdzenie, że w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych należy zapewnić podłączenie obecnych mieszkańców aglomeracji.
Powstaje zatem pytanie czy nowa polityka w zakresie wyznaczenie aglomeracji nie spowoduje spowolnienia rozwoju sieci kanalizacyjnych. Czy wstrzyma rozwój terenów przewidzianych pod zabudowę? Czy obszary nieobjęte aglomeracją czeka powrót do słynnej sławojki i brak perspektyw na podłączenie do sieci kanalizacyjnej?
Ustawodawca nie zamyka drogi nowo wyznaczonym aglomeracjom – każdą aglomerację można zmienić na podstawie ustawy Prawo wodne. Czekamy zatem na dalsze wytyczne i wskazówki ze strony ministerstwa odpowiedzialnego za koordynacje działań w zakresie KPOŚK i wyznaczania granic aglomeracji.