Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Minął czas na transpozycję Dyrektywy EPBP

Do 10 marca 2020 r. Państwa Członkowskie miały czas na transpozycję zapisów dyrektywy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków (EPBD). Celem tych zmian jest intensyfikacja procesów związanych z oszczędzaniem energii, aby w perspektywie 2050 roku doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Przepisy zmieniają się w trzech obszarach: w zakresie zapewnienia infrastruktury kanałowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych umożliwiającej ładowanie pojazdów elektrycznych,  systemów technicznych budynków do obsługi sieci inteligentnych, a także w zakresie regularnych przeglądów instalacji ogrzewania i klimatyzacji -  nowa dyrektywa łagodzi wymagania - w  przypadku systemów ogrzewania zwiększono minimalną moc urządzeń z 20 kW do 70 kW, a w przypadku systemów klimatyzacji z 12 kW do 70 kW.