Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Plan działania na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym

Ogłoszony 11 marca br. Plan Działania na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym ( Circular Economy Action Plan)  pokazuje drogę do neutralności klimatycznej. Zrównoważone produkty mają stać się normą w UE,  pozycja konsumentów wzmocniona, ilość powstających odpadów zminimalizowana. Działania mają być skoncentrowane na sektorach, które zużywają jak najwięcej zasobów a potencjał ograniczenia znaczny tj. elektroniki i ICT - „Circular Electronics Initiative”- aby wydłużyć okres eksploatacji produktów oraz poprawić zbieranie i przetwarzanie odpadów, akumulatorów i pojazdów - nowe ramy regulacyjne dla akumulatorów, opakowań - nowe obowiązkowe wymogi dotyczące produktów dopuszczalnych na rynku UE, w tym ograniczenie „przepakowywania”, tworzyw sztucznych - nowe obowiązkowe wymagania dotyczące zawartości pochodzącej z recyklingu oraz położenie szczególnej uwagi na mikroplastiki, a także tworzywa sztuczne na bazie biologicznej i biodegradowalne

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420