Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Tarcza dla Ustawy Prawo wodne

Dobiegły końca konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Rozpoczęły się natomiast konsultacje prognoz w ramach procedur strategicznych oceny oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów.
Czy nowy cykl planistyczny zakończy się sukcesem? Czy plany gospodarowania wodami zostaną uchwalone w zakładanym terminie – już teraz wiadomo, że nie.

Obecnie przygotowywana jest zmiana ustawy, która posłuży jako „tarcza Covidowa” i pozwoli na przedłużenie terminów wejścia w życie nowych planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
W Ministerstwie Infrastruktury przygotowywany jest Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy – Prawo wodne.

W uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwo Infrastruktury wskazuje na przyczyny związane z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wystąpieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się na terytorium kraju wirusa SARS-CoV-2.
Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w 2020 r. doprowadziły m.in do opóźnień w przygotowaniu przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla poszczególnych obszarów dorzeczy. Rekomendowane jest przedłużenie o 12 miesięcy okresu obowiązywania planów. Projektowane przepisy mają zapewnić ciągłość obowiązywania dokumentów planistycznych ze względu na ich znaczenie przy wydawaniu decyzji i pozwoleń m.in wodnoprawnych.
Planowany termin wejścia w życie zmiany ustawy to III kw. 2021.
 
źródło: Rządowe Centrum Legislacji