Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Wapnowanie gleb - dofinansowanie

Nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - programy priorytetowy NFOŚiGW 2019.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html) trwa nabór wniosków na pokrycie kosztów zakupu wapna nawozowego lub środków wapnujących dla potrzeb wapnowania użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5.
Celem Programu, który realizowany będzie  w latach 2019–2023, jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, a beneficjentami końcowymi programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Szczegółowe informacje dotyczące programu (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ogolnopolski-program-regeneracji-gleb/)
 • Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
  - do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  - do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  - do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
 • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu:
  - wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  - środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
 
Zabieg wapnowania gleb jest ważnym czynnikiem kształtującym jakość i bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego na tle specyficznych uwarunkowań glebowo - klimatycznych Polski, w których występuje wyjątkowo silna presja zakwaszająca wsparta czynnikami antropogenicznymi, głównie pochodzenia przemysłowego. Degradacja gleb wywołana zakwaszeniem, powoduje nie tylko spadek ich produkcyjności, ale przede wszystkim negatywne wymierne skutki środowiskowe, które mogą być skutecznie złagodzone w wyniku przeprowadzenia zabiegu proekologicznego jakim jest wapnowanie. Korzyści środowiskowe wynikające ze zmniejszenia zakwaszenia gleb, a tym samym poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych to:
 • zwiększenie sekwestracji węgla w glebach, która jest funkcją zwiększenia masy organicznej spowodowanej uzyskaniem lepszych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin,
 • zmniejszenie emisji związków azotu w formie gazowej, w tym gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie toksyczności i mobilność metali ciężkich w glebach, a tym samym zmniejszenie ryzyka włączenia ich do łańcucha pokarmowego, a także przemieszczania do wód powierzchniowych i podziemnych,
 • zmniejszenie emisji biogenów do wód powierzchniowych i podziemnych, co skutkuje poprawą ich jakości,
 • zmniejszenie toksyczności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, poprzez zmianę niekorzystnego kierunku ich przemian prowadzących do powstania wysoce kancerogennych form,
 • zwiększenie zdolności gleb do retencjonowania wody, w wyniku poprawy ich struktury.