Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Wypalanie traw

Wypalanie traw jest w Polsce zabronione. Jest to praktyka niebezpieczna dla życia, zdrowia i mienia, ale również nieuzasadniona agrotechnicznie. Podczas palenia trawy temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 °C, w wyniku czego zniszczeniu ulega bardzo cenna warstwa próchnicy oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Dochodzi wówczas do trudno odwracalnej lub nawet nieodwracalnej degradacji gleb.
Należy pamiętać, iż zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW 2014-2020, np. płatności rolnośrodowiskowo - klimatyczne. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5%. W przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pozbawić rolnika całej kwoty płatności za dany rok.
Podstawą prawną do tego zakazu jest art. 124 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. W art. 131 pkt 12 ww. ustawy wskazuje się, że kto dopuści się ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny. Należy również mieć na względzie przepisy Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.