Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Zmiana ustawy Prawo wodne

W dniu 13 listopada 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowy obowiązek uzgodnienia z Wodami Polskimi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wprowadzono art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378).
Wprowadzone zmiany dotyczą art. 166 ustawy Prawo wodne, czyli dotychczasowego zakresu uzgodnień z Wodami Polskimi dokumentów w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Ust. 1 pkt 1 art. 166 otrzymuje brzmienie:
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Natomiast z obowiązku uzgodnienia wykreślono projekty strategii rozwoju województwa oraz ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (zmiana art. 166 ust. 1 pkt 2).

W ślad za zmianą zapisów art. 166 dokonano również porządkowej zmiany art. 326 ust. 1, który otrzymał brzmienie:
Ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1–3, uwzględnia się w strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 
Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) wprowadziła również szereg zmian w 21 innych ustawach. Zmiany wchodzą od 13 listopada i dotyczą m.in. :
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086)
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 t.j)
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska(Dz.U. z 2020 poz.1219 t.j.)
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 O ochronie przyrody. (Dz.U. z 2020 poz. 55 t.j.)