Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Misja

Misją Fundacji jest przede wszystkim wspieranie rozwoju dzieci oraz osób dorosłych poprzez edukację tych, dla których dostęp do wiedzy jest ograniczony oraz likwidowanie barier w tym zakresie. Działalność Fundacji obejmuje również szereg inicjatyw dotyczących wsparcia materialnego i opiekuńczego dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy także wszelkie działania, których celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Wychodzimy z długofalowym przesłaniem dotyczącym bezpieczeństwa przyszłych pokoleń w obliczu zmieniającego się klimatu. Poprzez ugruntowane relacje z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, jednostkami badawczymi oraz współpracę z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i placówkami dyplomatycznymi chcemy tworzyć innowacyjne klastry wiedzy, które ułatwiać będą podnoszenie świadomości klimatycznej obywateli.

Nasz pełen pasji zespół może dzielić się wieloletnim doświadczaniem i wiedzą, służyć dzieciom i nieść pomoc potrzebującym.


Zespół
Agnieszka Hobot
Agnieszka Hobot

Prezes Fundacji WWN, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku pracy zawodowej mocno zaangażowana w projekty w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Przez kilkanaście lat prowadziła szereg działań oraz inicjatyw związanych z konsultacjami społecznymi oraz edukacją ekologiczną. Prywatnie mocno zaangażowana w poszerzanie wiedzy w zakresie psychologii oraz holistycznych terapii dla dzieci, amatorka zdrowego stylu życia. Absolwentka Psychologii Pozytywnej - budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów na WSB.
Marzena Jasińska
Marzena Jasińska

Od 2021 roku Członek Zarządu Fundacji WWN, doświadczony manager ochrony środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej i Ecole des Mines d'Ales we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kraju jak i zagranicą. Dwukrotnie wyróżniona Statuetką za wkład pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Od wielu lat zaangażowana w szereg inicjatyw i projektów związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym, zwiększeniu poziomu recyklingu i przedłużenia cyklu życia dla produktów.  Obecnie członek europejskich technicznych grup roboczych pracujących nad kryteriami taksonomicznymi dla działalności gospodarczych.
Prywatnie zwolenniczka naturalnych terapii, zdrowego stylu życia i rozwiązań przyjaznych środowisku. Absolwentka Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, specjalizuje się w fitoterapii kobiet.

Statut

Najistotniejsze postanowienia statutu Fundacji WWN 

1. Do celów Fundacji należą w szczególności:

 • działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią i znaczenia dla człowieka;
 • działalność na rzecz edukacji o skutkach i możliwościach przeciwdziałania powodziom;
 • działalność na rzecz ochrony środowiska;
 • działalność na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zwłaszcza naturalnych zasobów wodnych;
 • działalność związana z niesieniem nieodpłatnej pomocy i wsparcia ofiarom klęsk żywiołowych takich jak powódź i susza;
 • działalność na rzecz kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności.

2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja obok swoje działalności podstawowej, jako działalność dodatkową i wspierającą osiąganie celów, może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być wyłącznie na działalność statutową i osiąganie celów Fundacji i jej rozwój.
5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych;
 • organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, ochrony zasobów wodnych, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowania wodą;
 • budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia obywateli Polski;
 • wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców;
 • tworzenie centrów wiedzy o wodzie, jako inicjatyw propagujących wiedzę o wodzie, jej zasobach oraz konieczności ochrony zasobów przyrodniczych;
 • propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym) umożliwiających wdrożenie ochrony zasobów naturalnych, stanu zdrowia społeczeństwa itp.;
 • gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz mieszkańców Polski dotkniętych skutkami powodzi lub suszy;
 • tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów;
 • stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności;
 • tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych oraz technicznych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej;
 • propagowanie oraz uczestnictwo w swobodnym przepływie między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska;
 • udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń;
 • udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia oraz działalność w ochronie środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych;
 • promocję w kraju i za granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie;
 • korzystanie ze środków masowego przekazu celem rozpowszechniania wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.

6. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.