Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Misja

Misją Fundacji jest przede wszystkim wspieranie rozwoju dzieci poprzez edukację tych, których dostęp do wiedzy jest ograniczony oraz likwidowanie barier w tym zakresie. Działalność Fundacji obejmuje również szereg inicjatyw dotyczących wsparcia materialnego i opiekuńczego dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy także wszelkie działania, których celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Wychodzimy z długofalowym przesłaniem dotyczącym bezpieczeństwa przyszłych pokoleń w obliczu zmieniającego się klimatu. Poprzez ugruntowane relacje z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, jednostkami badawczymi oraz współpracę z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i placówkami dyplomatycznymi chcemy tworzyć innowacyjne klastry wiedzy, które ułatwiać będą podnoszenie świadomości klimatycznej obywateli.

Nasz pełen pasji zespół może dzielić się wieloletnim doświadczaniem i wiedzą, służyć dzieciom i nieść pomoc potrzebującym.


Zespół
Agnieszka Hobot
Agnieszka Hobot
Prezes Fundacji WWN, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku pracy zawodowej mocno zaangażowana w projekty w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Przez kilkanaście lat prowadziła szereg działań oraz inicjatyw związanych z konsultacjami społecznymi oraz edukacją ekologiczną. Prywatnie mocno zaangażowana w poszerzanie wiedzy w zakresie psychologii oraz holistycznych terapii dla dzieci, amatorka zdrowego stylu życia. Absolwentka Psychologii Pozytywnej na WSB.
Marzena Jasińska
Marzena Jasińska
Od 2021 roku Członek Zarządu Fundacji WWN, doświadczony manager ochrony środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej i Ecole des Mines d'Ales we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kraju jak i zagranicą. Dwukrotnie wyróżniona Statuetką za wkład pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Od wielu lat zaangażowana w szereg inicjatyw i projektów związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym, zwiększeniu poziomu recyklingu i przedłużenia cyklu życia dla produktów.  Obecnie członek europejskich technicznych grup roboczych pracujących nad kryteriami taksonomicznymi dla działalności gospodarczych.
Prywatnie zwolenniczka naturalnych terapii, zdrowego stylu życia i rozwiązań przyjaznych środowisku. Absolwentka Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, specjalizuje się w fitoterapii kobiet.
Yugo Azuma
Yugo Azuma
Ambasador projektu „Wspólny Dom”, student pierwszego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Finanse i rachunkowość dla biznesu. Pracownik brytyjskiej firmy z sektoru bankowego.
Prywatnie tata czteroletniego syna, pasjonat pływania, fotografii oraz podróżnik, który do tej pory zwiedził 27 krajów, obecnie mieszka w Polsce.
Poruszony historiami matek uciekających razem z dziećmi ze swojego kraju, jak i bohaterstwem ojców, którzy pozostali na Ukrainie postanowił działać na rzecz uchodźców. Od tej pory angażuje się i organizuje wiele inicjatyw pomocowych, wykorzystując swoje powiązania i zasięgi wśród społeczeństwa japońskiego.
Marta Kierzek
Marta Kierzek
Koordynator projektu „Wspólny Dom”, do tej pory zajmowała się pracą w handlu prowadząc sklep stacjonarny oraz internetowy.
Prywatnie mama czteroletniego syna, pasjonatka kuchni azjatyckiej, literatury polskiej i zagranicznej oraz piłki nożnej.
Wieloletni wolontariusz w schroniskach dla zwierząt, hospicjach, a także szkołach i domach dziecka, dlatego pomoc uchodźcom była naturalnym następstwem wybuchu wojny na Ukrainie, od lutego angażuje się i organizuje  wiele akcji pomocowych dla uciekających z terenów objętych wojną.

Statut

Najistotniejsze postanowienia statutu Fundacji WWN 

1. Do celów Fundacji należą w szczególności:

 • działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią i znaczenia dla człowieka;
 • działalność na rzecz edukacji o skutkach i możliwościach przeciwdziałania powodziom;
 • działalność na rzecz ochrony środowiska;
 • działalność na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zwłaszcza naturalnych zasobów wodnych;
 • działalność związana z niesieniem nieodpłatnej pomocy i wsparcia ofiarom klęsk żywiołowych takich jak powódź i susza;
 • działalność na rzecz kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności.

2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja obok swoje działalności podstawowej, jako działalność dodatkową i wspierającą osiąganie celów, może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być wyłącznie na działalność statutową i osiąganie celów Fundacji i jej rozwój.
5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych;
 • organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, ochrony zasobów wodnych, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowania wodą;
 • budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia obywateli Polski;
 • wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców;
 • tworzenie centrów wiedzy o wodzie, jako inicjatyw propagujących wiedzę o wodzie, jej zasobach oraz konieczności ochrony zasobów przyrodniczych;
 • propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym) umożliwiających wdrożenie ochrony zasobów naturalnych, stanu zdrowia społeczeństwa itp.;
 • gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz mieszkańców Polski dotkniętych skutkami powodzi lub suszy;
 • tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów;
 • stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności;
 • tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych oraz technicznych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej;
 • propagowanie oraz uczestnictwo w swobodnym przepływie między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska;
 • udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń;
 • udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia oraz działalność w ochronie środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych;
 • promocję w kraju i za granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie;
 • korzystanie ze środków masowego przekazu celem rozpowszechniania wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.

6. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.