Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Misja

Misją Fundacji jest poszerzanie wiedzy oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. WWN szczególnie koncentruje się na zagadnieniach oraz działaniach związanych z gospodarką wodną, przeciwdziałaniem zmianom klimatu, implementacją polityki rolnej oraz gospodarką odpadami w obiegu zamkniętym.
 
Poprzez ugruntowane relacje z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, jednostkami badawczymi  oraz współpracę z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i placówkami dyplomatycznymi chcemy tworzyć innowacyjne klastry wiedzy, które ułatwiać będą podnoszenie świadomości klimatycznej obywateli oraz transformację krajowej gospodarki ku gospodarce neutralnej klimatycznie w roku 2050.
 
Wspieramy tworzenie platformy współpracy i porozumienia pomiędzy wszystkimi sektorami gospodarki w tym szczególnie przemysłem, budownictwem, rolnictwem, instytucjami administracji na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym, instytutami badawczymi, edukacyjnymi, a także placówkami dyplomatycznymi.
 
Promujemy podejście oparte na gospodarce w obiegu zamkniętym i symbiozie przemysłowej, czyli współpracy pomiędzy sektorami gospodarki celem optymalizacji zmierzającej do lepszego wykorzystania surowców wtórnych i ograniczenia negatywnego wpływu na klimat. 
Propagujemy strategię „od pola do stołu”, która będzie podnosić ekologizację rolnictwa, wspomagać ochronę bioróżnorodności oraz rozwój lokalnych gospodarstw. Wspieramy zarówno pojedyncze gospodarstwa rolne jak i organizacje rolnicze w dostępie do ciągle zmieniających się uwarunkowań formalnych, prawnych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w rolnictwie.
W naszych działaniach, bardzo istotną rolę odgrywa również transfer wiedzy i doświadczeń związanych z gospodarką wodną.  Skupiamy się na poszerzaniu wiedzy o jednolitych częściach wód, zasobach wodnych i możliwości ich wykorzystania, urządzeniach hydrotechnicznych, renaturyzacji rzek, zjawiskach powodzi i suszy,.. i wielu innych mniej lub bardziej znanych aspektach „wodnych”.
 
Dzięki zespołowi, który tworzy fundację z ogromną pasją, możemy dzielić się wieloletnim doświadczaniem i wiedzą o ochronie zasobów naturalnych czy zmieniających się warunkach klimatycznych, zarówno w aspekcie formalnym jak i praktycznej implementacji działań.

Statut

Najistotniejsze postanowienia statutu Fundacji WWN 

1. Do celów Fundacji należą w szczególności:

 • działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią i znaczenia dla człowieka;
 • działalność na rzecz edukacji o skutkach i możliwościach przeciwdziałania powodziom;
 • działalność na rzecz ochrony środowiska:
 • działalność na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zwłaszcza naturalnych zasobów wodnych;
 • działalność związana z niesieniem nieodpłatnej pomocy i wsparcia ofiarom klęsk żywiołowych takich jak powódź i susza;
 • działalność na rzecz kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności.

2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja obok swoje działalności podstawowej, jako działalność dodatkową i wspierającą osiąganie celów, może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być wyłącznie na działalność statutową i osiąganie celów Fundacji i jej rozwój.
5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych;
 • organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, ochrony zasobów wodnych, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowania wodą;
 • budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia obywateli Polski;
 • wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców;
 • tworzenie centrów wiedzy o wodzie, jako inicjatyw propagujących wiedzę o wodzie, jej zasobach oraz konieczności ochrony zasobów przyrodniczych;
 • propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym) umożliwiających wdrożenie ochrony zasobów naturalnych, stanu zdrowia społeczeństwa itp.;
 • gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz mieszkańców Polski dotkniętych skutkami powodzi lub suszy;
 • tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów;
 • stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności;
 • tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych oraz technicznych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej;
 • propagowanie oraz uczestnictwo w swobodnym przepływie między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska;
 • udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń;
 • udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia oraz działalność w ochronie środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych;
 • promocję w kraju i za granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie;
 • korzystanie ze środków masowego przekazu celem rozpowszechniania wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.

6. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.