Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Obowiązek sprawozdawczy dla podmiotów korzystających z usług wodnych

Do 1 marca 2020 roku podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów za rok 2019 w zakresie: 
  • ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych 
  • ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, 
Wyniki pomiarów przekazujemy do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych czyli: 
  • dla pozwoleń wodnoprawnych do Wód Polskich - Zarządu Zlewni właściwego dla miejsca korzystania  
  • dla pozwoleń zintegrowanych do Marszałka Województwa właściwego dla miejsca korzystania
Na podstawie art. 304 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) Minister Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowe wydał NOWE Rozporządzenie w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi  (rozporządzenie dnia 20 stycznia 2020 r. Dz. U. poz. 144 obowiązuje od 6 lutego 2020r.).
 
 Wyniki można przedkładać:
  • w postaci papierowej
    lub
  • w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
pobierz 
 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia _Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych 
 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia _ Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi