Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Obowiązek sprawozdawczy dla podmiotów korzystających z usług wodnych

Do 1 marca 2020 roku podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów za rok 2019 w zakresie: 
  • ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych 
  • ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, 
Wyniki pomiarów przekazujemy do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych czyli: 
  • dla pozwoleń wodnoprawnych do Wód Polskich - Zarządu Zlewni właściwego dla miejsca korzystania  
  • dla pozwoleń zintegrowanych do Marszałka Województwa właściwego dla miejsca korzystania
Na podstawie art. 304 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) Minister Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowe wydał NOWE Rozporządzenie w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi  (rozporządzenie dnia 20 stycznia 2020 r. Dz. U. poz. 144 obowiązuje od 6 lutego 2020r.).
 
 Wyniki można przedkładać:
  • w postaci papierowej
    lub
  • w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
pobierz 
 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia _Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych 
 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia _ Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi