Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Ukraińskie sieroty

W domach dziecka w Ukrainie przed wybuchem wojny wychowywało się ok. 98 tysięcy dzieci. Będą one prawdopodobnie sukcesywnie ewakuowane ze swoimi opiekunami do Polski. Dla porównania w polskich domach dziecka przebywa obecnie około 17 tysięcy dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Nowe prawo klimatyczne - projekt

5 marca został opublikowany projekt prawa klimatycznego dla Europy, który jest pierwszy aktem prawnym w ramach przyjętej strategii zielonego ładu. Projekt po pierwsze zakłada, iż Unia Europejska jako całość ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, po drugie ma ustalić podniesienie celu redukcyjnego z 40% (w stosunku do roku 1990) do 50 lub 55 %. Komisja Europejska, zgodnie z bardzo kontrowersyjnym z art. 3 trajektorię dochodzenia do celów redukcyjnych w poszczególnych latach będzie samodzielnie regulowała przy pomocy aktów delegowanych.