Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Nowy Zielony Ład


15 stycznia 2020 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie Nowego Zielonego Ładu ( New Green Deal) dla Europy. Oznacza to zaostrzenie polityki energetyczno – klimatycznej oraz przygotowanie nowej strategii politycznej w zakresie dostaw czystej energii dla całej gospodarki unijnej, zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Komisja  określiła, w jaki sposób chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Komisja przeprowadzi do czerwca 2021 r. przegląd wszystkich znaczących instrumentów polityki związanych z klimatem i, w razie potrzeby, zaproponuje ich zmiany. Przegląd ten obejmie system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) m.in. rozważone zostanie objęcie tym systemem nowych sektorów, cele państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych ETS oraz rozporządzenie w sprawie emisji związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Wspomniane reformy mają zapewnić uszczelnienie ram pobierania opłat za emisję gazów cieplarnianych. Komisja zaproponuje przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Dekarbonizacja systemu energetycznego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów redukcji na lata 2030 i 2050. Energetyka odpowiada za 75 % emisji gazów cieplarnianych w UE. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=pl