Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Nowy Zielony Ład


15 stycznia 2020 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie Nowego Zielonego Ładu ( New Green Deal) dla Europy. Oznacza to zaostrzenie polityki energetyczno – klimatycznej oraz przygotowanie nowej strategii politycznej w zakresie dostaw czystej energii dla całej gospodarki unijnej, zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Komisja  określiła, w jaki sposób chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Komisja przeprowadzi do czerwca 2021 r. przegląd wszystkich znaczących instrumentów polityki związanych z klimatem i, w razie potrzeby, zaproponuje ich zmiany. Przegląd ten obejmie system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) m.in. rozważone zostanie objęcie tym systemem nowych sektorów, cele państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych ETS oraz rozporządzenie w sprawie emisji związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Wspomniane reformy mają zapewnić uszczelnienie ram pobierania opłat za emisję gazów cieplarnianych. Komisja zaproponuje przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Dekarbonizacja systemu energetycznego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów redukcji na lata 2030 i 2050. Energetyka odpowiada za 75 % emisji gazów cieplarnianych w UE. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=pl