Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Spółdzielnie energetyczne

Nowe możliwości zakładania spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich daje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524). Głównymi celami spółdzielni energetycznych jest zwiększenie wykorzystania lokalnie występujących zasobów odnawialnych, poprawa warunków życia na terenach wiejskich, prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich, czy też poprawa konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków. Członkowie spółdzielni muszą być przyłączeni do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej.