Pułapki w sieci

Jak korzystać z sieci, aby się w nią nie zaplątać? Czyli jak seniorzy powinni bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie wpaść w zastawiane w Internecie pułapki. Surfowanie po sieci ma wiele zalet i może przynieść wiele korzyści osobom starszej generacji, jednak umiejętność poruszania się po niej jest podstawą bezpieczeństwa.

Pomoc dla ukraińskich dzieci

Działania wojenne w Ukrainie doprowadziły do zniszczeń w wielu miastach. Matki z maleńkimi dziećmi musiały opuścić swoje domy, większość z nich znalazła schronienie w Polsce. Potrzeby humanitarne najmłodszych uciekinierów rosną w szybkim tempie. Włączamy się w aktywne niesienie pomocy ukraińskim dzieciom.

Ukraińskie dzieci w polskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym liczba przedszkolaków w jednej grupie przedszkolnej, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, może być zwiększona maksymalnie o troje dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne i rozwojowe. Za wzmacnianiem potencjału dziecka i odkrywaniem jego talentów stoją często uważni i wrażliwi opiekunowie.

Zmiany organizacyjne w kontroli jakości żywności

Kontroli jakości żywności – zmiany organizacyjne

Od 1 lipca 2020 r. kontrolą jakości żywności zajmie się jedna wyspecjalizowana instytucja tj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Przyłączenie do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych części Inspekcji Handlowej sprawia, że od lipca br. kontrola będzie obejmowała kompleksowo wszystkie etapy: produkcję, import, przetwórstwo, transport, przechowywanie i handel. Zmiana ta ma między innymi przyczynić się do tego, że kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu”.
Szczegółowe rozwiązania wprowadzane w ustawie dotyczą przede wszystkim:
  1. przejęcia przez IJHARS kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  2. obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  3. obowiązania organów administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego do nieodpłatnego udostępniania danych organom IJHARS, niezbędnych do wykonywania zadań przez tą inspekcję;
  4. umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydania nakazu wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej;
  5. ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych tj. wskazania, że organy IJHARS oraz upoważnieni pracownicy w trakcie realizacji zadań podlegają, podobnie jak pracownicy innych inspekcji ochronie prawnej;
  6. przejęcia nieruchomości będących w trwałym zarządzie i wykorzystywanych dotychczas przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz analogicznie przejęcia wierzytelności i zobowiązań, postępowań niezakończonych decyzją ostateczną, akt spraw oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 
Ustawa powinna zostać opublikowana w najbliższych dniach w Dzienniku Ustaw http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020.