Zmiany Klimatu

Ponad 90 % utraty bioróżnorodności oraz deficytów wody spowodowane jest wydobywaniem zasobów naturalnych. Zeszłego lata odnotowano za kołem podbiegunowym temp o 5ºC wyższą niż zwykle. Przy globalnym ociepleniu o 2ºC zniknie 99% raf koralowych, pokrywa Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów!

Gospodarka w obiegu zamkniętym

12% materiałów w przemyśle UE pochodzi z recyklingu (Eurostat, 2016). Konieczne są zmiany w kierunku wprowadzania produktów trwałych, nadających się do naprawy oraz narzędzia wpierające świadomy wybór produktów. Elektroniczny paszport może być skutecznym rozwiązaniem.

Woda wokół nas

Według wyliczeń organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Obszary wiejskie

Zmianom klimatu towarzyszą w ostatnich latach nagłe zjawiska atmosferyczne, susza rolnicza oraz brak wody do nawodnień. Dlatego na dotkliwe skutki ich wystąpienia, muszą być przygotowani także mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich, co wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Zmiany organizacyjne w kontroli jakości żywności

Kontroli jakości żywności – zmiany organizacyjne

Od 1 lipca 2020 r. kontrolą jakości żywności zajmie się jedna wyspecjalizowana instytucja tj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Przyłączenie do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych części Inspekcji Handlowej sprawia, że od lipca br. kontrola będzie obejmowała kompleksowo wszystkie etapy: produkcję, import, przetwórstwo, transport, przechowywanie i handel. Zmiana ta ma między innymi przyczynić się do tego, że kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu”.
Szczegółowe rozwiązania wprowadzane w ustawie dotyczą przede wszystkim:
  1. przejęcia przez IJHARS kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  2. obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  3. obowiązania organów administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego do nieodpłatnego udostępniania danych organom IJHARS, niezbędnych do wykonywania zadań przez tą inspekcję;
  4. umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydania nakazu wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej;
  5. ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych tj. wskazania, że organy IJHARS oraz upoważnieni pracownicy w trakcie realizacji zadań podlegają, podobnie jak pracownicy innych inspekcji ochronie prawnej;
  6. przejęcia nieruchomości będących w trwałym zarządzie i wykorzystywanych dotychczas przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz analogicznie przejęcia wierzytelności i zobowiązań, postępowań niezakończonych decyzją ostateczną, akt spraw oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 
Ustawa powinna zostać opublikowana w najbliższych dniach w Dzienniku Ustaw http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020.